2015.04.29 : Site Cleaning, Graphic Installation

29 Apr 2015
Wed 2015.04.29
วันก่อนนัดประชุมเพื่อเตรียมส่งมอบงาน

- ตรวจพิสูจน์อักษรและความถูกต้องของข้อมูล
โดย อ.วรพงษ์ และอ.เจตน์

- ทำความสะอาดพื้นที่เพื่อเตรียมส่งมอบ
- ติดตั้งงานป้ายและ artwork ทั้งหมด
- ทดสอบ software Timeline และ Inspiration Corner
- ทดสอบระบบ Projector


สภาพหน้างานการตกแต่งและอุปกรณ์ Hardware ต่าง ๆ ติดต้องครบ
คงเหลือในส่วน ข้อมูลที่จะใส่เพิ่มเติม และตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและคำบรรยาย

 
back