Exhibition Layout

a03
หอประวัติคณะแพทยศาสตร์ แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

โถงทางเข้า

ได้แนวคิดจากการจำลองทางเข้าของตึกพยาธิ ซึ่งนับเป็นอาคารหลังแรกของคณะแพทย์ที่สร้างเสร็จในปี 2493 หลังจากที่คณะก่อตั้งได้ 3 ปี ลวดลายบนกระจกประตู เป็นการดัดแปลงจากลายของอาคารเก่าต่าง ๆ ที่มีอยู่ในคณะ

1.โซนพระมหากรุณาธิคุณ

นำเสนอภาพเขียนองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงให้การอุปถัมถ์คณะแพทยศาสตร์จากวันก่อตั้งจนถึงทุกวันนี้ รวมทั้งจัดแสดงแซกโซโฟนที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อวงดนตรีคณะแพทย์ นับเป็นสมบัติสิ้นสำคัญที่หาประมาณค่ามิได้

2.โซนลำดับเหตุการณ์สำคัญ

นำเสนอลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ด้วยระบบหน้าจอสัมผัส เพื่อเรียกดูข้อมูลเจาะจงแต่ละช่วงเวลาได้

3.โซนบรรยากาศจากอดีตสู่อนาคต

นำเสนอภาพบรรยากาศที่สวยงามและได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานการออกแบบชั้นเลิศในสมัยนั้น ซึ่งปัจจุบันยังคงเหลืออาคารที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่จำนวนหนึ่ง รวมไปถึงการนำเสนอวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคณะแพทย์และโรงพยาบาลจุฬายุคใหม่ ที่มีความสมัย สวยงามและมีสภาพแวดล้อมที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

4.โซนชีวิตในคณะแพทย์

นำเสนอเรื่องราวตั้งแต่การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชาวคณะ หรือที่เรียกกันว่าเผ่า ตามประเพณีงานอินเดียนที่สืบทอดมาช้านาน ซึ่งระหว่างเรียนรู้วิชา นิสิตจะได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ในด้านต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมสันทนาการและบันเทิง ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาบุคคลิกภาพและจิตใจที่ดี อันเป็นคุณลักษณะอันสำคัญของอาชีพแพทย์

5.โซนศาสตร์วิชาแห่งการแพทย์

พื้นที่ส่วนวิชาการทั้งการเรียนภาคทฤษฎี เลคเชอร์เก่า ๆ ของอาจารย์ รวมทั้งการเรียนกายวิภาคซึ่งเป็นวิชาสำคัญที่นักเรียนทุกคนจะต้องผ่านประสบการณ์นี้ เป็นการจำลองให้นิสิตรุ่นหลังหรือผู้เข้าชมได้เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนในอดีต

6.โซนผลผลิตแห่งความภาคภูมิใจ

เป็นพื้นที่แห่งการสร้างแรงบันดาลใจ ให้นิสิตรุ่นหลังและผู้เข้าชมได้เห็นตัวอย่างผลงานในด้านต่าง ๆ จากศิษย์เก่าของคณะ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาชีพการแพทย์ ด้านการวิจัย วิขาการ จนไปถึงด้านสังคมและบันเทิง พื้นที่โล่งในส่วนนี้จึงเป็นพื้นที่ที่ออกแบบให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนกันของผู้มาเยือนหลังจากรับทราบความเป็นมาต่าง ๆ ของคณะ เพื่อให้มีโอกาสหยุดพัก สร้างแรงบันดาลใจ ก่อนที่จะออกนิทรรศการนี้ไป

7.ทำเนียบคณบดี

พื้นที่ส่วนหน้าห้องนิทรรศการ เรียบเรีบงภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่คนแรกจนปัจจุปัน