About Exhibition

ในปี 2557 ที่เรามีการจัดตั้งหอประวัติแห่งนี้ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอายุ 67ปี โดยนับจากวันก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2490 โดยในตอนนั้นยังเป็น “คณะแพทยศาสตร์สังกัดมหาวิทยลัยแพทยศาตร์” ซึ่งต่อมาย้ายมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2510 แต่ถ้านับกันจริง ๆ แล้วคณะแพทยศาตร์ เป็น 1 ใน 4 คณะแรกที่เกิดเมื่อมีการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2457 ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรและวิทยศาสตร์ จึงนับได้ว่าคณะแพทยศาสตร์มีได้เติบโตเคียงคู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ต้น นอกจาคณะแพทยศาสตร์ฯยังมีประวัติศาสตร์เคียงคู่มากับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อย่างที่แยกจากกันไม่ได้
a01
วันเปิดเรียนวันแรก พ.ศ.2490
ความยากลำบากในการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งนี้ รวมทั้งความพยายามพิสูจน์ตัวเองของนิสิตรุ่นแรก ๆ ให้สถาบันที่พึ่งก่อตั้งใหม่นี้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ รวมถึงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่ รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่ควรจะได้รับการถ่ายทอดไปสู่นิสิตคณะแพทย์ในรุ่นหลัง เพื่อให้มีสำนึกถึงพระคุณของแหล่งที่เรียน รวมถึงคุณงามความดีของคณาจารย์และรุ่นพี่ที่ช่วยกันสั่งสมความดีให้สถาบันแห่งนี้เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน เพื่อแรงบันดาลใจให้นิสิตรุ่นหลังต่อไปได้คำนึงถึงชื่อเสียงและดำรงไว้สิ่งเกียรติภูมิของคณะ ตามที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยสมเด็จพระราชบิดา ดังที่ท่านได้ส่งสารถึงสภานายกและสมาชิกสโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๑
a02
“คุณลักษณะสำหรับการเป็นแพทย์นั้น คือความเชื่อถือไว้ใจ
  1. ท่านต้องมีความเชื่อในความสามารถของตนเอง
    คือ มีความมั่นใจ
  2. ท่านต้องมีความไว้ใจระหว่างแพทย์กันเอง
    คือ ความเป็นปึกแผ่น
  3. ท่านต้องได้ความเชื่อถือจากคนไข้ของท่าน
    คือ ความไว้ใจของคณะชน
คุณสมบัติสามประการนี้เป็นอาวุธเกราะ และเครื่องประดับอันงามของแพทย์”
“การที่ให้นามสโมสรนี้ว่า “แพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” นั้นแสดงว่าท่านมีความเชื่อถือและภูมิใจในโรงเรียนของเรา ท่านถือตัวท่านว่าเป็นศิษย์มีครู ท่านเชิดชูโรงเรียนของท่านไม่อับอายปิดบัง และท่านได้มีความรู้สึกความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ท่านจึงเอาชื่ออันเป็นพระบรมนามาภิธัยของปิยมหาราชของเราไปใช้เพราะท่านตั้งใจจะบำเพ็ญตนให้เป็นที่ไว้วางใจได้ และเชื่อในความสามารถของท่านว่าจะรักษาชื่อนี้ไว้ได้ไม่ให้เสีย”
ในปี 2556 คณะแพทยศาสตร์ได้มีการปรับปรุงอาคารหอสมุด 4 ชั้นของคณะ จึงได้มีดำริที่จะจัดทำหอประวัติไว้ที่ชั้นพื้นที่ชั้น 4 เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลประวัติการก่อตั้ง และเรื่องราวพัฒนาของคณะจากอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งนิสิตที่กำลังศึกษา, ศิษย์เก่า รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยโครงการนี้ริเริ่มโดย โดย ศ. นพ. อนันต์ ศรีเกียรติขจร ในวาระที่ ศ. นพ. อนันต์ เป็นรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ และรับช่วงการทำงานต่อโดย รศ. นพ. เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงการการบริหารภายในคณะ