Student Activities

ชีวิตนิสิตในคณะแพทย์ มีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ ด้านช่วยเหลือสังคม การสร้างความสามัคคี ..
เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถหลากหลายด้าน ....