Architecture Evolution

ผังของโรงพยาบาลและคณะแพทย์ศาสตร์นับเป็นผลงานกาารออกแบบชั้นเลิศ...
ปัจจุบันมีอาคารอนุรักษ์ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ