2015.04.03 :Interview : ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ท่านผู้หญิง ศรีจิตรา บุนนาค (รุ่น 7)

3 Apr 2015
Fri 2015.04.03  14.00-15.30pm
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจ

ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ท่านผู้หญิง ศรีจิตรา บุนนาค  (รุ่น 7)
Professor Than Phuying Srichitra c. Bunnag
ผลงานด้านบุกเบิกเรื่องต่อมไร้ท่อ และดูแลพระบรมวงศานุวงศ์
 
back