2014.09.10 : Ready to start !

10 Sep 2014
2014.09.10, 14.00 - 16.00 น.
อ.จักรพร จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยวิจัย
Flexiplan Design Co.,Ltd และทีมงาน ได้นำเสนอแบบขั้นสุดท้ายเพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างต่อคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์
เพื่อทำการเริ่มเข้าทำงานในพื้นที่

หลังจากการประชุมทีมงานได้ทำการสักการะพระรูป พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
เพื่อเป็นการขอนุญาตเข้าทำงานชิ้นสำคัญชิ้นนี้
 
back