2015.02.16 : Interview : ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผลงานด้านโรคพิษสุนัขบ้า

16 Feb 2015
Mon 2015.02.16, 10.30-11.50 
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา
ผลงานด้านโรคพิษสุนัขบ้า
back