2015.02.13 : Interview : ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค ผลงานด้านการวิจัยโรคเอดส์

13 Feb 2015
Fri 2015.02.13, 10.30-11.50 
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประพันธ์  ภานุภาค  
ผลงานด้านการวิจัยโรคเอดส์
back