2015.01.28 : Interview : คุณ จงรัก ชมปรีดา ฝ่ายกิจการนิสิต

28 Jan 2015
Wed 2015.01.28  11.30am - 12.10pm
สัมภาษณ์บุคคลการตัวแทนหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคณะแพทยฯ
คุณ จงรัก ชมปรีดา ฝ่ายกิจการนิสิต

เริ่มเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ปี 2517
40 ปีกับคณะแพทย์จุฬา

เนื้อการการสัมภาษณ์และรูปภาพจะลงเพิ่มภายหลัง
back