2015.01.16 : Site Meeting & Update Design

16 Jan 2015
Fri 2015.01.16, 14.00-16.00pm
Site Meeting

1. ตรวจงานหน้างาน ก่อนนัดส่งงานงวด 3
- กรรมการและผู้ออกแบบตรวจสิบความเรียบร้ยของงาน โดยได้ชี้จุดที่ให้ทำแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนนัดส่งงานงวดถัดไป
ภาพรวมหน้างานเสร็จ แต่ยังมีเรื่องความประณีตของงานบางส่วนทียังไม่ผ่าน

2. หารือเรื่องการขยายเวลาในส่วนของนิทรรศการ
- Flexiplan แจ้งต่อกรรมการขอขยายเวลาในส่วนข้อมูลนิทรรศการที่เกรงว่าจะไม่สมบูรณ์ได้ทันตามกำหนด
- กรรมการในที่ประชุมสรุปความเห็นให้ทำการตรวจรับในกำหนดส่งงานเดิม วันที่ 6 ก.พ. 2558 โดยจะพิจารณาในส่วนข้อมูลที่ยังไม่เสร็จให้บริษัททำการเพิ่มเติมข้อมูลภายหลัง ตามเหตุผลที่สมควร
เพื่อให้โครงการไม่ถูกขยายเวลาออกไป

3. หารือเพิ่มเติมในส่วนเนื้อหา
- ชื่อภาษาอังกฤษ
- พระเกี้ยว
- เนื้อเพลงทอมทอม
- รูปภาพที่จะเลือกใช้
- หุ่นจำลองนักเรียน-อาจารย์ใหญ่
- เตรียมนัดสัมภาษณ์และ scan อาจารย์
- คำปฎิญาน
 
back