2014.12.23 : Site Update ปูพื้น, กรุผนังแล้ว

23 Dec 2014
2014.12.23
Update ความคืบหน้า

- ปูพื้น Vinyl เสร็จแล้ว พร้อมติดตั้งบัวพื้น
- กรุผนังและทาสีเกือบแล้วเสร็จ เหลือส่วนที่รอติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
- ติดตั้งขายึด TV แล้ว
- ใส่กระจกแล้ว กำลังติดตั้งประตูทางเข้าหลัก และกระจกสี

งานในขั้นต่อไป
- ฝ้ากระจายแสง จะเข้าติดตั้งต้นปี 2558
- เริ่มติดตั้งงานส่วนนิทรรศการ TV และ Projector
 
back