2014.12.03 : ประชุมหารือเพื่อเตรียมส่งงานงวดที่ 2

3 Dec 2014
Wed 2014.12.03, 10.00 - 11.30 am
ประชุมหารือเพื่อตรวจงานงวดที่ 2

หัวข้อการประชุม
1.) การตรวจความเรียบร้อยของงานเพื่อเตรียมส่งงานงวดที่ 2
ส่วนที่ตรวจได้แก่
- ฝ้าเพดาน และระบบปรับอากาศ
- ดวงโคมแสงสว่าง - พบไฟไม่ติด 3 จุดทางกรรมการได้แจ้งให้ Flexiplan ทำการแก้ไข
- ระบบไฟฉุกเฉิน
- งานผนังและปลั๊กไฟ
กรรมการได้ให้ Flexiplan แก้ไขงานที่ยังไม่เรียบร้อยให้เสร็จ เพื่อนัดส่งงานในงวดที่ 2 ต่อไป

2.) การขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงาน multi media
Flexiplan ได้ทำการชี้แจงรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติจากกรรมการเพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

3.) ขอเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1
คณะแพทย์ได้แจ้งกำหนดว่าสามารถรับเงินงวดแรกได้ในสัปดาห์ต่อไป

4.) การหารือเพื่อขอขยายเวลาในส่วนงานจัดแสดงนิทรรศการ
- Flexiplan ได้แจ้งต่อกรรมการเพื่อขอระยะเวลาเพิ่มเติมในการทำงานส่วนนิทรรศการให้สมบูรณ์
โดยไม่กระทบกับกำหนดการส่งงานเติมในส่วนงานตกแต่งภายใน เนื่องจากข้อมูลหลายส่วนยังอยู่ระหว่างการดำเนินการกับคณะ
- ทางกรรมการได้ให้ Flexiplan ทำรายละเอียดเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนที่จะทำงานไม่ทัน เพื่อที่จะได้ช่วยเร่งรัดงานให้ได้มากที่สุด
 
back