รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิง ส่าหรี จิตตนันทน์

เกิดเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2474 เป็นคนกรุงเทพ มีพี่น้อง 4 คน

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2505 กุมารแพทย์เชี่ยวชาญด้านการดูแลทารกแรกคลอดคนแรกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นผู้ก่อตั้งและพัฒนาระบบบริบาลระบบทารกแรกคลอดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
พ.ศ.2507-2532 เป็นหัวหน้าหน่วยทารกแรกเกิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.ศ.2531-2535 เป็นหัวหน้าภาควิชากุมาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
พ.ศ. 2521-2536 เป็นกุมารแพทย์ประจำพระองคเ์จ้าพัชรกิตติยาภา
ด้านสังคม
- เป็นกรรมการมูลนิธิแพทย์หญิงสุณิสาจรูญเรืองฤทธ์ิซ่ึงเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ส่งเสริมการศึกษานิสิตแพทย์สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
พ.ศ.2527-ปัจจุบัน เป็นกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย
พ.ศ. 2535-2538 เป็นผู้พิพากษาสมทบ คดีศาลเด็กและเยาวชน
พ.ศ.2540-ปัจจุบัน เป็นประธานอนุกรรมการจัดหาครอบครัวบุญธรรม มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย
พ.ศ.2540-ปัจจุบัน เป็นรองประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ทำร้ายทารุณและการล่วงเกินทางเพศและถูกทอดทิ้ง
พ.ศ. 2540 ได้รับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประเภท อาสาสมัครจากมูลนิธิปกรณ์อังสุสิงห์
พ.ศ.2541 ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น จากแพทยสภา
พ.ศ.2547 ได้รับการแต่งต้งัเป็นผทู้รงคุณวฒุ ิในคณะกรรมการคุม้ครองเด็กแห่งชาติ
พ.ศ.2551 ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์บุรฉัตรรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผทู้รงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2549-2551 เป็นกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์เด็ก
พ.ศ.2551-ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษามูลนิธิพิพิธภัณฑ์เด็ก
พ.ศ. 2515 -2545 เป็นกรรมการมูลนิธิสัทธัมโชติกะวัดมหาธาตุดูแลส่งเสริมการศึกษาอภิธรรมของพระ เณร และ ฆราวาส
การศึกษา
จบการศึกษาระดับมัธยม จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พ.ศ.2498 จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่5
พ.ศ.2500-2504 ได้รับทุน Fulbright ไปฝึกงานเป็นแพทย์ประจำบ้าน-แพทย์ประจำบ้านอาวุโส รัฐ
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2516 อภิธรรมบัณฑิต วัดมหาธาตุ
 

Image Gallery

Works

back