เบื้องหลังความสำเร็จ

เหล่านิสิตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอขอบคุณหน่วยงานเหล่านี้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเรา