มยุรี จิรวิศิษฎ์

      ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับวิชาชีพ  ดังนี้
            ๑  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓              ๑ มิ.ย. ๒๕๒๒            โครงการเวชศาสตร์ชุมชน
            ๒ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔              ๑๐ ก.พ. ๒๕๒๕         โครงการเวชศาสตร์ชุมชน
            ๓ ย้ายไปตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๔     ๓ ต.ค. ๒๕๒๗            โครงการเวชศาสตร์ชุมชน
            ๔ นักวิชาการศึกษา ๕                           ๑ ต.ค. ๒๕๒๘            โครงการเวชศาสตร์ชุมชน
๕ นักวิชาการศึกษา ๖                           ๘ ส.ค. ๒๕๓๓            โครงการเวชศาสตร์ชุมชน
            ๖ นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ) ๗       ๑๘ ม.ค. ๒๕๓๙         งานบริการการศึกษา
            ๗ นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ) ๘       ๑๙ ม.ค. ๒๕๓๙         งานบริการการศึกษา
            ๘ เกษียณอายุราชการ  ปี พ.ศ.  ๒๕๕๔
      ตำแหน่งประจำอื่นๆ  (นอกเหนือจากตำแหน่งประจำ)
๑. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโครงการเวชศาสตร์ชุมชน ตั้งแต่ปี  ๒๕๒๕ - ปัจจุบัน
 

รูปภาพ

กลับ