2015.03.23 : Site Meeting : ประชุมติดตามความคืบหน้าโดยคณะกรรมการ และที่ปรึกษาโครงการ

23 Mar 2015
Mon 2015.03.23, 14.00-16.00pm

คณะกรรมการได้เข้าตรวตติดตามความคืบหน้าของโครงการ
เพื่ออนุมัติในส่วนที่ต้องมีการตัดสินใจ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ทีมงานนำไปปรับปรุงในด้านข้อมูลการนำเสนอ
 
กลับ