2015.03.12 :Interview : นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล ผลงานนานาชาติการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ หู คอ จมูก ชนบท

12 Mar 2015
Tue 2015.03.12  10.30-11.30
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจ

นายแพทย์ศัลยเวทย์  เลขะกลุ
ผลงานนานาชาติการออกหน่วยแพทย์  
โครงการหน่วยแพทย์  เคลื่อนที่มูลนิธิ หู คอ จมูก ชนบท
กลับ