2015.02.23 : Interview : ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ผลงานด้านบริหารการศึกษา

23 Feb 2015
Tue 2015.02.23, 10.00-11.50 
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล
ผลงานด้านบริหารการศึกษา
กลับ