กำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

4 Jun 1947
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2490 ภายใต้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นับเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 2 ของประเทศ ต่อจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ถือกำเนิดจากพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 โดยดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์และสหศาสตร์ และการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป มีผลงานด้านการรักษาพยาบาลและงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ
กลับ