กำเนิดโรงเรียนแพทยากร โรงเรียนแพทย์แห่งแรก

1 May 1893
พ.ศ.2432, มีนาคม : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชานุญาต
จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้น

พ.ศ.2436, 1 พฤษภาคม : ตั้งชื่อโรงเรียนแพทย์ว่า "โรงเรียนแพทยากร"
กลับ