ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพะยอม

1.ชื่อ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ  แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม

2.เป็นที่รู้จักในด้าน
“แพทย์หญิง นักคิด นักวิจัย ที่มีผลงานด้านการวางแผนครอบครัว  งานวิจัยเกี่ยวกับสตรีวัยหมดระดู และริเริ่มโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็ง  ผู้ไม่หยุดที่จะเรียนรู้และคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อขยายผลงานสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของสตรี”

ผลงานที่ทำ
ผลงานการวางแผนครอบครัว ในด้านการใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิดเป็นวิธีกึ่งถาวร โดยฝึกการใส่ห่วงอนามัยชนิด Copper T 360A ได้ โดยใช้วิธี Competency based training  สามารถย่นระยะเวลาในการฝึกอบรม ทำให้สามารถลดงบประมาณค่าใช้จ่ายทุกชนิดลง  เป็นผู้บุกเบิกในเรื่องการทำหมันโดยใช้ Laparoscope ทำหมันหญิงระยะไม่ตั้งครรภ์โดยใช้ Unipolar Electrocautery จี้หลอดมดลูกให้อุดตัน    ริเริ่มทำโครงการจุลยศัลยกรรมแก้หมันหญิงขึ้น เพื่อช่วยเหลือสตรีที่ได้รับการทำหมันไปแล้วให้กลับมามีความสามารถในการมีบุตรและเป็น Regional Training Center สำหรับประเทศใน South East Asia และ Oceania อบรมสูตินรีแพทย์จาก ๑๔ ประเทศ
ทำการวิจัย ศึกษาถึงผลของการหมดประจำเดือนและภาวะที่จะเกิดตามมาหลังหมดประจำเดือนในสตรี และนำความรู้ที่ได้นั้นมาเป็นประโยชน์ให้สตรีไทยในการป้องกันอาการและภาวะแทรกซ้อนอันอาจเกิดแก่สตรีวัยหมดระดู  ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ  รวมถึงก่อตั้งคลินิกสตรีวัยหมดระดูแห่งแรกในประเทศไทย
เป็นผู้ริเริ่มโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็งด้วยวิธี VIA (Visual Inspection with Acetic Acid) และรักษาความผิดปกติด้วยวิธีจี้เย็น (Cryotherapy) ใน Single Visit  Approach (SVA) เป็นทางเลือกใหม่ให้กับสตรีที่จะได้รับบริการตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกในระยะก่อนเป็นมะเร็งเริ่มแรกได้อย่างรวดเร็ว

3.แนวความคิด / ทัศนคติ / แรงบันดาลใจ / ฝากถึงรุ่นน้อง นศ.แพทย์ / มุมมองต่อคณะแพทย์จุฬาฯ
ทำสิ่งใดต้องทำให้จริง
-           เมื่อลงมือทำแล้วจะไม่ยอมปล่อย คำที่ชอบพูดอีกคำหนึ่งก็คือว่า “กัดไม่ปล่อย”  คือถ้าทำอะไรแล้ว ต้องทำจริงๆ ต้องทำให้ได้ กัดไม่ปล่อยแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุด ทำให้ถูกต้อง ไม่สุกเอาเผากิน และสำคัญที่สุดคือต้องซื่อสัตย์
 
 
หมอคือที่พึ่ง พึงระลึกและตั้งใจรักษา
-           ประชาชนเขาพร้อมที่จะรับฟังแพทย์  เขาเชื่อหมอ เพราะฉะนั้นหมอต้องอย่าทำลายความเชื่อถือของเขา สิ่งที่จะทำลายความเชื่อถือมากที่สุดคือ ไม่พูดอะไรให้ตรงกับความจริง พูดอะไรทุกอย่างต้องให้ตรงกับความจริง  และในชีวิตคนที่เป็นหมอนั้นต้องรู้ว่าอะไรที่ทำให้เขาป่วยอย่างนั้น สาเหตุอะไรทำให้เขาเป็นอย่างนั้น เราต้องไปดูที่สาเหตุ

การพัฒนาตนเอง
-           การวางตัวในการทำงานหรือประสานงานใดๆ เราต้องพูดตรงๆด้วยความตั้งใจว่าสิ่งที่เราจะทำนั้น  คือสิ่งที่เราจะทำเพื่อช่วยคนไข้ และอย่ามีอัตตาอันนี้สำคัญ  อีกอย่างหนึ่งคนเรานั้นต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ถ้าเมื่อไหร่คิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วเมื่อนั้นจบ เพราะความรู้ใหม่ๆมีอยู่ตลอดเวลา

หลักในการทำงาน
-           สิ่งที่เราจะทำวิจัยเราต้องเริ่มพิสูจน์ด้วยสิ่งเล็กๆ  พิสูจน์ว่ามันถูกมันต้องแล้วค่อยขยายงานวิจัยนั้น  ขยายขึ้นเพื่อจะช่วยประเทศชาติ ไม่ใช่ทำวิจัยเสร็จก็เอาไปขึ้นหิ้งไว้ เอาไว้ขอผลงาน  ทำอย่างนั้นไม่ได้ มันไม่คุ้มกับเงินภาษีอากรที่เราใช้เรียนหนังสือมา  เราต้องเอากลับไปตอบแทนประเทศชาติให้ได้ ไม่ว่าจะตอบแทนน้อยหรือมาก แต่เราต้องตอบแทนจนกว่าเราจะตาย

ฝากถึงนักเรียนแพทย์
-           ความเก่งนั้นต้องใช้ให้ถูก ไม่ใช่ว่าเก่งในทางที่ไม่ดี อย่าเก่งในทางที่ไม่ช่วยเหลือคนอื่น เวลาเรียนหนังสือต้องช่วยกัน และต้องคิดว่าเรียนแพทย์มาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วย  หน้าที่ของแพทย์ต้องเห็นประโยชน์คนไข้เป็นที่หนึ่งอย่าคิดว่าทำแล้วจะได้อะไรตรงนี้สำคัญ  และต้องซื่อสัตย์

4.ประวัติการศึกษาและผลงาน
การศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต         คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์                                        พ.ศ.2507              
ประกาศนียบัตรการแพทย์ชั้นสูงทางคลินิก      คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์                พ.ศ.2509
Certified American Board of Obstetricians and Gynecologists
Albany Medical Center and Medical College, Albany, New York, USA                             พ.ศ.2513
 Certificate in Reproductive Physiology                 
 Albany Medical Center and Medical College, Albany, New York, USA                                          พ.ศ.2514
 Certificate in  Medical Education
Center of Continuing Education University of Illinois, Chicago,  USA                              พ.ศ.2517
 Certificate in  Gynecologic Microsurgery                               
Johns Hopkins Medical Institution Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA          พ.ศ.2522
 
ตำแหน่งในการทำงาน
Director, Regional Training in Reproductive Health, Department of OB-GYN, In Collaboration with the Johns Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetric (JHPIEGO) of the Johns Hopkins University พ.ศ. 2525 -2540
International Consultant for Reproductive Health of the Johns Hopkins University พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน
Board Trustee Member ขององค์การ JHPIEGO ตั้งแต่ พ.ศ. 2530-2540
ประธานชมรมนรีแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2543-2545
อดีตประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2544
นายกสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2544
ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
กรรมการแพทยสภา  โดยการเลือกตั้ง สองสมัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2543
คณะอนุกรรมการสอบสวนจริยธรรมของแพทยสภา โดยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน
External Evaluator สำหรับ External Evaluation Panel for the Review of Human Reproduction’s Strategy for Research Capacity Strengthening in Developing Countries ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ค.ศ. 2000 – 2001
President ของ Asia Pacific Menopause Federation ค.ศ. 2001 – 2004
Treasurer ของ Council for Affiliated Menopause Societies (CAMS) ค.ศ. 2000 – 2002
Steering Committee ใน Executive Board Committee ของ องค์การ Federation International in Gynecology  and Obstetrics (FIGO) ค.ศ. 2001 – 2003
Committee Member of Asia Oceania Federation of Obstetrics & Gynecology
Executive Member of International Menopause Society สองสมัย ตั้งแต่ ค.ศ. 2003-2005 และ ค.ศ. 2005-2007
ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึง 2548
ได้รับแต่งตั้ง “ศาสตราจารย์กิตติคุณ” จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เดือนมีนาคม 2547
President of South East Asia Regional Association for Medical Education (SEARAME) สองสมัย ตั้งแต่ ค.ศ. 2006-2008 และ ค.ศ. 2009-2011
อนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 -2553
คณะอนุวุฒยาจารย์ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน
ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553
 
รางวัล
ได้รับ รางวัล Special Women’s Gynecologist Award in recognition of the outstanding service to the country from World Congress of Obstetrics & Gynecology  by FIGO President เมื่อเดือนสิงหาคม 2540
ได้รับ รางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ด้านบริหารงานสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปี 2541 จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2541
ได้รับ รางวัล Leadership in Health Award at a celebration of JHPIEGO’s 30th Anniversary for the outstanding contributions and achievements in improving the health of women and their families, เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2546 
ได้รับ รางวัล Best Oral Presentation ในการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Scale-up, performance and quality if cervical cancer prevention program in Thailand: result from the outcome study” ในการประชุม Asia-Oceania Genital Infection and Neoplasia ครั้งที่ 3 (AOGIN) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี, เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551
 
เครื่องราชอิสรายาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น “จตุตถจุลจอมเกล้า” ให้ใช้คำว่า   “คุณหญิง“ นำหน้าชื่อ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2542
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น “ตติยจุลจอมเกล้า”  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2546

รูปภาพ

ผลงาน

กลับ