ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์  สภากาชาดไทย
 
รางวัล
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ผลงานทั้งด้านโรคพิษสุนัขบ้าและโรคเอดส์)
==================================================================
 • เป็นผู้วินิจฉัยคนไข้เอดส์สองรายแรกในประเทศไทย
 • เป็นผู้ทดสอบยาต้านไวรัสเอดส์ครั้งแรกปี 2534 และเป็นผู้เริ่มการทดสอบวัคซีนเอดส์ครัั้งแรกในประเทศไทย (2537)
 • มีโครงการศึกษาวิจัยช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์หลายโครงการ
          - ก่อตั้งคลีนิคนิรนาม ของสภากาชาดไทย (คลีนิคนิรนาม - ให้คำปรึกษา ตรวจเอดส์สำหรับผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกัน )
          - โครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก (2539) ผลการวิจัยพบว่าลูกมีโอกาสติดเชื้อจากแม่ถึงร้อยละ 25 หากให้แม่กินยา AZT และให้ยา AZT แก่ทารกในระยะเวลาที่เหมาะสมจะลดโอกาสการติดเชื้อจากมารดาเหลือเพียงร้อยละ 7 
(NOTE: ยา AZT แพง สภากาชาดจึงรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันบริจาค พระองค์โสมสวลีฯ พระราชทานทรัพย์เป็นทุนเบ้ืองต้นให้โครงการ) ปัจจุบันสามารถให้ยา AZT กับหญิงติดเชื้อที่ตั้งครรภ์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเหลือเพียง 1-2%
โครงการได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติว่าเป็นโครงการที่สามารถหาแหล่งทุนมาช่วยเหลือกันและกัน โดยไม่หวังพึ่งพารัฐเพียงอย่างเดียว
          - โครงการคืนชีิวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ปลอดเอดส์ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก เป็นการนำเงินบริจาคของประชาชนเพื่อซื้อยาให้กับแม่หลังคลอด และ สามีที่ติดเชื้อ (ช่วยให้มีสุขภาพดี มีความสามารถที่จะเลี้ยงลูกต่อไปได้)
 • ปัจจุบัน ศ.นพ.ดร.ประพันธ์กำลังศึกษาประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของการใช้ยาต้านไวรัส เอดส์สูตรยา 3 ตัว ในการป้องกันการถ่ายทอดเอดส์จากแม่สู่ลูก ศึกษาประสิทธิภาพของยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์  สภากาชาดไทย
   
  รางวัล
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ผลงานทั้งด้านโรคพิษสุนัขบ้าและโรคเอดส์)
 • ==================================================================
 • เป็นผู้วินิจฉัยคนไข้เอดส์สองรายแรกในประเทศไทย
 • เป็นผู้ทดสอบยาต้านไวรัสเอดส์ครั้งแรกปี 2534 และเป็นผู้เริ่มการทดสอบวัคซีนเอดส์ครัั้งแรกในประเทศไทย (2537)
 • มีโครงการศึกษาวิจัยช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์หลายโครงการ
 •           - ก่อตั้งคลีนิคนิรนาม ของสภากาชาดไทย (คลีนิคนิรนาม - ให้คำปรึกษา ตรวจเอดส์สำหรับผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกัน )
            - โครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก (2539) ผลการวิจัยพบว่าลูกมีโอกาสติดเชื้อจากแม่ถึงร้อยละ 25 หากให้แม่กินยา AZT และให้ยา AZT แก่ทารกในระยะเวลาที่เหมาะสมจะลดโอกาสการติดเชื้อจากมารดาเหลือเพียงร้อยละ 7 
  (NOTE: ยา AZT แพง สภากาชาดจึงรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันบริจาค พระองค์โสมสวลีฯ พระราชทานทรัพย์เป็นทุนเบ้ืองต้นให้โครงการ) ปัจจุบันสามารถให้ยา AZT กับหญิงติดเชื้อที่ตั้งครรภ์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเหลือเพียง 1-2%
  โครงการได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติว่าเป็นโครงการที่สามารถหาแหล่งทุนมาช่วยเหลือกันและกัน โดยไม่หวังพึ่งพารัฐเพียงอย่างเดียว
            - โครงการคืนชีิวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ปลอดเอดส์ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก เป็นการนำเงินบริจาคของประชาชนเพื่อซื้อยาให้กับแม่หลังคลอด และ สามีที่ติดเชื้อ (ช่วยให้มีสุขภาพดี มีความสามารถที่จะเลี้ยงลูกต่อไปได้)
 • ปัจจุบัน ศ.นพ.ดร.ประพันธ์กำลังศึกษาประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของการใช้ยาต้านไวรัส เอดส์สูตรยา 3 ตัว ในการป้องกันการถ่ายทอดเอดส์จากแม่สู่ลูก ศึกษาประสิทธิภาพของยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์  สภากาชาดไทย
   
  รางวัล
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ผลงานทั้งด้านโรคพิษสุนัขบ้าและโรคเอดส์)
 • ==================================================================
 • เป็นผู้วินิจฉัยคนไข้เอดส์สองรายแรกในประเทศไทย
 • เป็นผู้ทดสอบยาต้านไวรัสเอดส์ครั้งแรกปี 2534 และเป็นผู้เริ่มการทดสอบวัคซีนเอดส์ครัั้งแรกในประเทศไทย (2537)
 • มีโครงการศึกษาวิจัยช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์หลายโครงการ
 •           - ก่อตั้งคลีนิคนิรนาม ของสภากาชาดไทย (คลีนิคนิรนาม - ให้คำปรึกษา ตรวจเอดส์สำหรับผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกัน )
            - โครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก (2539) ผลการวิจัยพบว่าลูกมีโอกาสติดเชื้อจากแม่ถึงร้อยละ 25 หากให้แม่กินยา AZT และให้ยา AZT แก่ทารกในระยะเวลาที่เหมาะสมจะลดโอกาสการติดเชื้อจากมารดาเหลือเพียงร้อยละ 7 
  (NOTE: ยา AZT แพง สภากาชาดจึงรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันบริจาค พระองค์โสมสวลีฯ พระราชทานทรัพย์เป็นทุนเบ้ืองต้นให้โครงการ) ปัจจุบันสามารถให้ยา AZT กับหญิงติดเชื้อที่ตั้งครรภ์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเหลือเพียง 1-2%
  โครงการได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติว่าเป็นโครงการที่สามารถหาแหล่งทุนมาช่วยเหลือกันและกัน โดยไม่หวังพึ่งพารัฐเพียงอย่างเดียว
            - โครงการคืนชีิวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ปลอดเอดส์ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก เป็นการนำเงินบริจาคของประชาชนเพื่อซื้อยาให้กับแม่หลังคลอด และ สามีที่ติดเชื้อ (ช่วยให้มีสุขภาพดี มีความสามารถที่จะเลี้ยงลูกต่อไปได้)
 • ปัจจุบัน ศ.นพ.ดร.ประพันธ์กำลังศึกษาประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของการใช้ยาต้านไวรัส เอดส์สูตรยา 3 ตัว ในการป้องกันการถ่ายทอดเอดส์จากแม่สู่ลูก ศึกษาประสิทธิภาพของยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์  สภากาชาดไทย
   
  รางวัล
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ผลงานทั้งด้านโรคพิษสุนัขบ้าและโรคเอดส์)
 • ==================================================================
 • เป็นผู้วินิจฉัยคนไข้เอดส์สองรายแรกในประเทศไทย
 • เป็นผู้ทดสอบยาต้านไวรัสเอดส์ครั้งแรกปี 2534 และเป็นผู้เริ่มการทดสอบวัคซีนเอดส์ครัั้งแรกในประเทศไทย (2537)
 • มีโครงการศึกษาวิจัยช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์หลายโครงการ
 •           - ก่อตั้งคลีนิคนิรนาม ของสภากาชาดไทย (คลีนิคนิรนาม - ให้คำปรึกษา ตรวจเอดส์สำหรับผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกัน )
            - โครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก (2539) ผลการวิจัยพบว่าลูกมีโอกาสติดเชื้อจากแม่ถึงร้อยละ 25 หากให้แม่กินยา AZT และให้ยา AZT แก่ทารกในระยะเวลาที่เหมาะสมจะลดโอกาสการติดเชื้อจากมารดาเหลือเพียงร้อยละ 7 
  (NOTE: ยา AZT แพง สภากาชาดจึงรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันบริจาค พระองค์โสมสวลีฯ พระราชทานทรัพย์เป็นทุนเบ้ืองต้นให้โครงการ) ปัจจุบันสามารถให้ยา AZT กับหญิงติดเชื้อที่ตั้งครรภ์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเหลือเพียง 1-2%
  โครงการได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติว่าเป็นโครงการที่สามารถหาแหล่งทุนมาช่วยเหลือกันและกัน โดยไม่หวังพึ่งพารัฐเพียงอย่างเดียว
            - โครงการคืนชีิวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ปลอดเอดส์ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก เป็นการนำเงินบริจาคของประชาชนเพื่อซื้อยาให้กับแม่หลังคลอด และ สามีที่ติดเชื้อ (ช่วยให้มีสุขภาพดี มีความสามารถที่จะเลี้ยงลูกต่อไปได้)
 • ปัจจุบัน ศ.นพ.ดร.ประพันธ์กำลังศึกษาประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของการใช้ยาต้านไวรัส เอดส์สูตรยา 3 ตัว ในการป้องกันการถ่ายทอดเอดส์จากแม่สู่ลูก ศึกษาประสิทธิภาพของยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์  สภากาชาดไทย
   
  รางวัล
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ผลงานทั้งด้านโรคพิษสุนัขบ้าและโรคเอดส์)
 • ==================================================================
 • เป็นผู้วินิจฉัยคนไข้เอดส์สองรายแรกในประเทศไทย
 • เป็นผู้ทดสอบยาต้านไวรัสเอดส์ครั้งแรกปี 2534 และเป็นผู้เริ่มการทดสอบวัคซีนเอดส์ครัั้งแรกในประเทศไทย (2537)
 • มีโครงการศึกษาวิจัยช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์หลายโครงการ
 •           - ก่อตั้งคลีนิคนิรนาม ของสภากาชาดไทย (คลีนิคนิรนาม - ให้คำปรึกษา ตรวจเอดส์สำหรับผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกัน )
            - โครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก (2539) ผลการวิจัยพบว่าลูกมีโอกาสติดเชื้อจากแม่ถึงร้อยละ 25 หากให้แม่กินยา AZT และให้ยา AZT แก่ทารกในระยะเวลาที่เหมาะสมจะลดโอกาสการติดเชื้อจากมารดาเหลือเพียงร้อยละ 7 
  (NOTE: ยา AZT แพง สภากาชาดจึงรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันบริจาค พระองค์โสมสวลีฯ พระราชทานทรัพย์เป็นทุนเบ้ืองต้นให้โครงการ) ปัจจุบันสามารถให้ยา AZT กับหญิงติดเชื้อที่ตั้งครรภ์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเหลือเพียง 1-2%
  โครงการได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติว่าเป็นโครงการที่สามารถหาแหล่งทุนมาช่วยเหลือกันและกัน โดยไม่หวังพึ่งพารัฐเพียงอย่างเดียว
            - โครงการคืนชีิวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ปลอดเอดส์ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก เป็นการนำเงินบริจาคของประชาชนเพื่อซื้อยาให้กับแม่หลังคลอด และ สามีที่ติดเชื้อ (ช่วยให้มีสุขภาพดี มีความสามารถที่จะเลี้ยงลูกต่อไปได้)
 • ปัจจุบัน ศ.นพ.ดร.ประพันธ์กำลังศึกษาประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของการใช้ยาต้านไวรัส เอดส์สูตรยา 3 ตัว ในการป้องกันการถ่ายทอดเอดส์จากแม่สู่ลูก ศึกษาประสิทธิภาพของยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน

รูปภาพ

ผลงาน

กลับ