ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ มีชัย ศรีใส

ด้วย สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 755 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พุทธศักราช 2556 ได้พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นพ.มีชัย ศรีใส เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแพทยศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องกายวิภาคศาสตร์ ได้ทุ่มเท อุทิศตนเพื่อการเรียนการสอนและพัฒนาการสอนกายวิภาคศาสตร์ มีผลงานทางวิชาการ ที่ใช้เป็นมาตรฐานอย่างแพร่หลาย ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ นับเป็นบุคคล ผู้กอปรด้วยคุณลักษณะของความเป็นปราชญ์และครูผู้มีความเมตตาและคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติและแบบอย่างอันดีงามสืบไป ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นพ.มีชัย ศรีใส สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อปี 2508 เริ่มรับราชการใน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อปี 2509 ต่อมาสามารถสอบชิงทุนของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ไปศึกษาต่อในระดับ ปริญญาเอก ด้าน ประสาทกายวิภาคศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอัลบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็น นักวิจัย ภายหลัง ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นได้กลับมาปฏิบัติงานที่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ระหว่างปี 2530–2534 เป็น นายกสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2532–2534 ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ เมื่อปี 2530 และได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ในปี 2542 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นพ.มีชัย ศรีใส เป็นตัวอย่างของอาจารย์ผู้อุทิศตน เพื่อการเรียนการสอน กายวิภาคศาสตร์ โดยเฉพาะประสาทกายวิภาคศาสตร์ ทั้งใน ขณะรับราชการและหลังเกษียณอายุราชการ เป็นผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ริเริ่มปรับปรุงการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้าน ประสาทศาสตร์ ลูกศิษย์ทุกๆ รุ่นต่างตระหนักถึงความทุ่มเทและเอาใจใส่ในการเรียน การสอนของอาจารย์ อาจารย์มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ เป็นต้นว่า ตำรามหกายวิภาคศาสตร์ และประสาทกายวิภาคศาสตร์ที่ใช้เป็นมาตรฐานอย่างแพร่ หลายในการเรียนแพทยศาสตร์และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้จัดทำและ พัฒนาสื่อการสอนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปของวีดิทัศน์ ดีวีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียน สามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น และสามารถศึกษาทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง การสอนกายวิภาคศาสตร์เป็นงานที่ยากและหนัก ต้องมีความอดทนและเสีย สละอย่างสูง ปัจจุบันยังขาดแคลนอาจารย์ในสาขานี้อยู่มาก อาจารย์จึงเป็นกำลังสำคัญยิ่ง ของ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แม้ในช่วงที่อาจารย์ประสบปัญหาสุขภาพค่อนข้างรุนแรง อาจารย์ก็มิได้ย่อท้อในการปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์ดำรงตนเป็นผู้มีคุณธรรม และเป็น กัลยาณมิตรของศิษย์เสมอมา เป็นแบบอย่างของ “ครู” ผู้ประเสริฐ อาจารย์ได้อุทิศเวลา เป็นกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตที่ช่วยดูแลหอพักนิสิตชายตลอดมาจนเกษียณอายุราชการ คุณงามความดีของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นพ.มีชัย ศรีใส เป็นที่ประจักษ์ชัด ท่าน ได้รับยกย่องเป็น “บุคคลผู้มีผลงานดีเด่น” ของจังหวัดยโสธร และเป็น “ศิษย์เก่า แพทย์จุฬาฯ ดีเด่น” ในวาระ ครบรอบ 60 ปี ของ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทาน ปริญญา แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

รูปภาพ

ผลงาน

ดาวโหลดเอกสาร

กลับ