1. ศาสตราจารย์อุปการคุณ พลตรี พระยา ดำรง แพทยาคุณ (ชื่น พุทธิแพทย์)

ศาสตราจารย์อุปการคุณ พลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ (นพ.ชื่น พุทธิแพทย์) เกิดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2424 เป็นบุตรของจมื่นศรีโภคา (ฟัก) กับนางพอก สำเร็จการศึกษาแพทย์ประกาศนียบัตรจากประเทศอังกฤษ สมาชิกแห่งราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ และอนุสมาชิกแห่งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ประเทศอังกฤษ[1] สมรสกับคุณหญิงเพิ่ม (วัชราภัย) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2458 โดยมีสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาภ เสด็จมาเป็นประธานในพิธีมงคลสมรส ท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ตั้งแต่หลวงศักดาพลรักษ์ พระยาศักดาพลรักษ์ และพระยาดำรงแพทยาคุณเมื่อ พ.ศ. 2466[2]

ท่านดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านแรก ถึงอนิจกรรมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2496

กลับ