5. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

- งานอาจารย์ใหญ่ / งานอาจาริยบูชา
- พิธีมอบเสื้อกาวน์ / มัชฌิมนิเทศ
- พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพ / ปัจฉิมนเทศน์
กลับ